kunst

llustraties laten maken

De persoon of partij die recht heeft op het eigendom is de wettige eigenaar ervan en kan ook recht hebben op enige provisie. Alle kunstenaars bezitten het vermogen om kunst te scheppen. Zij hebben daarvoor geen medium of expertise nodig.

Er zijn belangrijke verschillen met betrekking tot de rechten op schilderijen, tekeningen, illustraties laten maken, houtsneden en de term “kunstwerk”. Hoewel er in bepaalde wetboeken een regel voorkomt die wel aangeeft hoe de term is toegepast, is dit geen betrouwbare gids voor het relevante wettelijke recht. De relevante passage in het Singaporese recht ter illustratie is te vinden in Noot: 40SJCA , Paragraaf 2, een passage die als volgt luidt.

“Een werk in de aard van een kunstwerk is een schepping, impressie of impressie die met recht en intentie als een op zichzelf staande kunstzinnige/creatieve uiting kan worden beschouwd. Werk in de aard van een kunstwerk omvat schilderkunst, tekenkunst, grafische vormgeving, fotografie en beeldhouwkunst. ”

Maar, zoals eerder werd gezegd, er zijn vele, vele variaties van kunst, van schilderkunstige uitingen tot boerenwerken tot “CP100”. Alle soorten kunst bestaan, maar componisten als Bach, Beethoven en Mozart hadden ook historische schilders of beeldhouwers kunnen zijn. Voor auteursrechtelijke doeleinden is de auteur of kunstenaar de persoon die een oorspronkelijk werk heeft gecreëerd, tenzij een andere persoon wordt geacht de auteur te zijn. De persoon die het originele werk heeft gemaakt, is de auteur in de zin van de auteurswet. Het auteursrecht geldt immers alleen voor origineel werk.

Eén ding dat duidelijk moet zijn is dat een eigenaar van een eigendom niet beperkt is tot het in licentie geven van haar of zijn kunstwerk aan andere eigenaars voor gebruik in hun boeken, toneelstukken of gedichten zonder te betalen voor de licentie van het kunstwerk zelf, dus het kunstwerk van de auteur. Het auteursrecht geeft een schrijver niet het recht om zijn of haar monopolie over een werk aan een andere partij te verkopen. Daarom moet deze laatste licentierechten betalen voor de exclusieve rechten op het creatieve werk krachtens de eerder aan de auteur verleende rechten. De auteurswet houdt rekening met het voordeel van het exclusieve recht en het recht van de auteur om controle uit te oefenen over het creatieve materiaal, en is dus van toepassing op de manier waarop een bedrijf dat “kunstwerken” vervaardigt licenties verleent voor kunstwerken aan hun voeder.

De term “werk van algemeen aanvaarde artistieke bekwaamheid” is waar het punt onduidelijk wordt. Ik stel voor deze term te behandelen in het kader van de verwijzing naar de creatieve expressie op zich in lid 2 hierboven. Deze term, ook in paragraaf 2a, omvat Thema’s, Triaden, Mysteriën en Religieuze Kunst. De status en de betekenis van deze termen zijn niet duidelijk. De jurisprudentie geeft evenmin een duidelijke definitie van elementen voor kunstwerken en hun status als eigendom onder het auteursrecht. De rechtbank in de zaak in [1995] S.C.R. 787 oordeelde dat:

“Voorbeelden van werken met het karakter van een kunstwerk zijn een schilderij, een houtsnede of een kopie van een origineel. Dergelijke werken vallen dus binnen de werkingssfeer en het bereik van het auteursrecht. “Kunstwerken” worden gedefinieerd in Art. Nr. 11 van het Universeel Auteursrechtverdrag als volgt gedefinieerd:

kunstwerken, waaronder begrepen beeldende, grafische, sculpturale, architectonische en geschilderde werken; of (ii) werken van tekenkunst, schilderkunst, fotografie, cinematografie, choreografie, geluidsopname, muziekcompositie, letterkunde of enig ander artistiek materiaal of een andere artistieke prestatie, al dan niet vastgelegd op film, waarin het kunstwerk is opgenomen. De aard van het kunstwerk is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verspreiding ervan in de zin van de bovenstaande definitie”.

Lees meer:
Muurschildering laten maken 
Illustrator gezocht